Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) je obecně prospěšná společnost dle Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Činnost organizace je z pověření Kraje v režimu závazku veřejné služby dle rozhodnutí komise č. 2021/21/EU, organizace je zařazená do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb Moravskoslezského Kraje. Dle zákona č. 108/2006 Sb., § 56, (novelizace zákon č. 328/2021 Sb.), a zákona č. 384/2008 Sb., pro které byla organizace založena a jsou z principu nezisková. 

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

Cílem organizace je realizovat následující aktivity:

  1. Zajistit bezplatnou tlumočnickou službu občanům se sluchovým postižením v běžném každodenním životě, pomoci překonat komunikační bariéru a poskytnout jim nebo jejich blízkým základní sociální poradenství pro uplatňování práv a zájmů.
  2. Realizovat obecně prospěšné aktivity, zejména vzdělávací, kulturní a sportovní akce pro občany se sluchovým postižením.
  3. Realizovat osvětové aktivity pro veřejnost o možnostech komunikace s osobou se sluchovým postižením a zajistit spolupráci s institucemi za účelem efektivní podpory osob se sluchovým postižením.

Nejčastější případy, kde tlumočíme, jsou tlumočnické úkony provedené u praktických lékařů, v odborných ambulancích, v nemocnicích, úřadech, ÚP. Na místě zajištujeme pro klienta či zájemce komunikaci při vyřizování osobních záležitostí, například: různé dávky soc. podopry, příspěvky na kompenzační pomůcky, dávky hmotné nouze, PnB, PnP, ZTP, PnZP. Tlumočení zajišťujeme i v rámci sociálních šetření v místě bydliště osob se SP. Tlumočení jsme zajistili i v běžných situacích, které slyšící osoby vůbec nenapadnou – reklamace v obchodech, reklamace u služeb, nejvíce u telefonních operátorů, spotřebního zboží, bank, pojišťoven, nedílnou součástí bylo i zajištění komunikace na policii a soudech. V roce 2021jsme zajistili dvě tlumočení přímo na porodních sálech, několik úkonů na oddělení JIP a mnoho dalších v nemocnicích v rámci MSK. Naše práce vede k nastavení bezbariérové komunikace k spokojenosti klientů, zájemců a třetích osob, (lékařů, sociálních pracovníků, a dalších odborníků, aj. osob). Naše motto je být mostem mezi dvěma světy, a to se nám daří. Díky usilovné práci vedení a celého týmu.

Součástí tlumočnické služby je i celoroční osvěta prováděná vůči veřejnosti a podávání informací, jak ústních, tak vizuálních, o způsobech komunikace, a to za účelem překonat komunikační bariéry u veřejnosti ve styku s cílovou skupinou.

V rámci obecně prospěšných akcí/aktivit realizujeme akce pro osoby se sluchovým postižením a osvětové akce pro veřejnost. Věříme, že tím přispíváme tak k lepšímu porozumění lidem se sluchovým postižením.

Sdílejte novinku